<

Zimowe Warsztaty Analityczne

11-12 lutego 2020 r., Warszawa

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:

 Temat 1: Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS
 Temat 2: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1 /// brak wolnych miejsc
 Temat 3: Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

W związku ze zgłoszeniem na Warsztaty Analityczne realizowane przez Predictive Solutions potwierdzam,
że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym zakresie.

Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA?
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail:  m.michalska@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami dwudziesta szósta edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Warszawie!


 

Temat 1: Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS

prelegent: dr Michał Meisner /// Uniwersytet Jagielloński
Wymagania wstępne: brak

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programem IBM SPSS Statistics/PS Imago Pro. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady będą zapoznawać się z kolejnymi krokami, które należy wykonać by móc analizować dane z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics/PS Imago. Omówione zostaną kolejne etapy analizy danych: od wprowadzania danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przed przystąpieniem do ich analizy, na podstawowych metodach analizy danych i prezentacji wyników kończąc. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę w programie PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu IBM SPSS Statistics;
 • Tworzenie struktur plików danych;
 • Pobieranie danych z różnych źródeł;
 • Operacje na danych, transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych;
 • Podstawowe techniki analiz danych - wprowadzenie;
 • Tworzenie, edycja i zarządzanie raportami w oknie wynikowym IBM SPSS Statistics oraz interpretacja wyników analiz;
 • Przenoszenie wyników do innych aplikacji;
 • Dodatkowe funkcjonalności dostępne w PS IMAGO PRO Pack

Temat 2: Modelowanie równań strukturalnych z programemIBM SPSS AMOS — cz. 1

prelegent: dr Agnieszka Pleśniak
Wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, podstawowa znajomość statystyki

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie teoretyczne
 2. Omówienie najważniejszych funkcji programu IBM SPSS AMOS
 3. Budowa modelu – zagadnienia podstawowe
 4. Testowanie hipotez
  1. rodzaje ograniczeń
  2. funkcje ograniczeń
  3. nakładanie i usuwanie ograniczeń
 5. Modyfikacje modelu
  1. testowanie ograniczeń
  2. porównywanie modeli
 6. Manage group i multiple group
 7. Szacowanie modelu na podstawie macierzy korelacji

Temat 3: Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik /// Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, podstawowa znajomość statystyki

Klasyfikacja jest często pojawiającym się zagadnieniem w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych. Poza chęcią budowy modeli, które będą potrafiły dokonać możliwie najlepszego przydziału badanych do rozważanych klas, konieczne jest też wytypowanie czynników, które o tej przynależności decydują. Ma to szczególne znaczenie np. w badaniach dotyczących zagrożenia wszelkiego rodzaju wykluczeniem (społecznym, ekonomicznym, cyfrowym itp.). Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) są narzędziem służącym zarówno do klasyfikacji jak i szacowania. Wynikiem ich działania jest model w postaci drzewa, w węzłach którego pojawiają się warunki budowane w oparciu o dostępne w danych predyktory. Cały model budowany jest tak, aby kryteria podziału jak najbardziej różnicowały otrzymane grupy ze względu na wartości zmiennej celu. Drzewo takie pozwala łatwo identyfikować najbardziej istotne dla predykcji czynniki i może być zamieniane na zestawy reguł. Udoskonaloną formą drzew CRT są lasy losowe.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu budowy drzew klasyfikacyjno-regresyjnych i lasów losowych oraz zapoznanie z ich implementacją w programie PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics) rozszerzonym o algorytm lasów losowych z R. Dodatkowym zamierzeniem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi miarami jakości klasyfikacji (trafność, czułość, swoistość, krzywe ROC) i szacowania (MAE i MSE).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie sam podzielić próbę na zbiór uczący i zbiór testowy oraz zbudować model drzewa CRT lub lasu losowego, dobierając odpowiednio jego parametry. Będzie potrafił dokonać interpretacji modelu drzewa, ocenić jego jakość i poprawić ją poprzez zmianę struktury drzewa, a także wytypować najważniejsze dla tego modelu predyktory. Uczestnik szkolenia będzie także umiał wyznaczyć podstawowe miary jakości szacowania i klasyfikacji oraz potrafił zastosować zbudowany model do nowych danych.

Zakres kursu:

 • Przypomnienie podstaw pracy w programie PS IMAGO PRO, w tym przygotowanie zbioru danych do analizy.
 • Statystyka opisowa w IBM SPSS Statistics: tabele częstości, statystyki opisowe, graficzna prezentacja wyników analiz (z uwzględnieniem kreatora wykresów i szablonów wizualizacji danych).
 • Przedziały ufności dla średniej.
 • Testowanie hipotez parametrycznych (test t Studenta), jednoczynnikowa analiza wariancji.
 • Testowanie hipotez nieparametrycznych (testy chi-kwadrat, Kołmogorowa, testy dla prób zależnych i niezależnych).
 • Testy dokładne w procedurach tabel krzyżowych i testów nieparametrycznych.
 • Przenoszenie wybranych elementów raportu do innych aplikacji.

W trakcie kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne
  1. Zadanie klasyfikacji
  2. Drzewa decyzyjne
  3. Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne
  4. Zapobieganie przeuczeniu
  5. Surogaty
  6. Ważność zmiennych
  7. Reguły decyzyjne
 2. Drzewa CRT w PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 3. Interpretacja wyników
  1. Schemat modelu
  2. Korzyść, odpowiedź, indeks
  3. Ocena jakości klasyfikacji
  4. Ocena jakości szacowania
  5. Ważność zmiennych
  6. Reguły
  7. Nowe zmienne
  8. Wykorzystanie modelu xml
 4. Lasy losowe
  1. Konstrukcja
  2. Lasy losowe w PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
  3. Interpretacja wyników

Temat 4: Opracowanie i interpretacja wyników badań w naukach medycznych — cz. 1

prelegent: dr hab. Agnieszka Pac /// Uniwersytet Jagielloński
Wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, podstawowa znajomość statystyki

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodami analizy statystycznej najczęściej wykorzystywanymi w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Szczególny nacisk położony zostanie na interpretację wyników analizy statystycznej w kontekście sposobu prowadzenia badania, z którego pochodzą dane oraz zalet i ograniczeń wykorzystanych metod statystycznych.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Specyfika badań prowadzonych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – Jak metody prowadzenia badania naukowego wpływają na sposób interpretacji wyników badania?
 • Opis populacji i sposób prezentacji wyników badania opisowego, miary specyficzne dla badań epidemiologicznych. Przedział ufności i jego interpretacja.
 • Porównywanie grup badawczych – testowanie hipotez i standaryzacja współczynników.
 • Ocena zależności pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia – interpretacja wyników modeli regresji (liniowej, logistycznej) oraz analizy przeżycia.
 • Badanie przyczynowości - Czy uzyskane wyniki analizy statystycznej można zinterpretować w kategoriach zależności przyczynowo-skutkowej?
 • Informacje organizacyjne

  Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXVI edycja tej imprezy.

  Zajęcia Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 11-12 lutego 2020 r. w pracowniach komputerowych Uniwersytetu SWPS. Każda grupa będzie składała się z około 15 słuchaczy.

  Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kardamon mieszczącej się na parterze budynku Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

  Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która również odbędzie się w Restauracji na IV piętrze budynku Uniwersytetu SWPS.

  Koszt uczestnictwa w Warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z wyższymi uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 4 lutego 2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

  Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

  Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
  Monika Michalska
  tel. (12) 636 96 80 wew. 126
  e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

  Harmonogram Warsztatów

  11 lutego wtorek
  • 9.45 - 10.30 Rejestracja uczestników

   Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
   Poranna kawa

  • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
  • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
  • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
  • 13.45 - 14.45 Obiad

   Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

  • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
  • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
  • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
  • 18.30 - 21.00 Kolacja

   Kolacja w Restauracji Kardamon, IV piętro, budynek SWPS

  12 lutego środa
  • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
  • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
  • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
  • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
  • 12.15 - 13.15 Obiad

   Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

  • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
  • 15.00 Zakończenie

   Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

  Cennik Warsztatów

  StatusCena netto (brutto)
  Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
  Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
  Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

  Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 11 lutego. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

  Warunki uczestnictwa

  Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

  1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
  1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
  1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

  2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
  2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
  2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
  2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

  3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
  Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
  3.1. Przedpłata
  a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
  b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
  Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
  c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
  3.2. Płatność po wykonaniu usługi
  a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
  b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
  Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

  4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
  4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
  4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
  4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
  4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
  4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
  4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

  5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
  5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
  5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

  6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

  Prelegenci

  Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

  Speaker

  dr Michał Meisner

  Uniwersytet Jagielloński

  Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując stopień naukowy doktora. Obecnie pracuje jako asystent naukowy i analityk w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Predictive Solutions współpracuje od 2015 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie emocjonalnych i motywacyjnych aspektów zachowania ludzi oraz metodologii badań naukowych. Jednym z jego głównych obszarów działalności naukowej jest zastosowanie statystycznej analizy danych w psychologii i innych dyscyplinach naukowych.

  Speaker

  dr Agnieszka Pleśniak

   

  Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania według ekonomii behawioralnej”.

  Speaker

  dr Joanna Karłowska-Pik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Doktor nauk matematycznych, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią procesów stochastycznych, ale jej doświadczenia dydaktyczne są od lat związane ze statystyką. Ukończyła szereg kursów analizy danych, obecnie prowadzi akredytowane zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej w oparciu o program IBM SPSS Statistics dla studentów kierunków matematyka, informatyka oraz matematyka i ekonomia.

  Speaker

  dr hab. Agnieszka Pac

  Uniwersytet Jagielloński

  Adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Kierownik Zakładu Epidemiologii. Ukończyła studia matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2005 uzyskała stopień dr, a w roku 2014 dr hab. na Wydziale Lekarskim UJCM. Główne obszary zainteresowań to zastosowanie biostatystyki w badaniach naukowych oraz metodologia badań prowadzonych w obszarze szeroko pojętej nauki o zdrowiu. W swojej pracy zajmuje się planowaniem i prowadzeniem badań naukowych w zakresie epidemiologii środowiskowej – główne tematy to wpływ zanieczyszczenia powietrza oraz żywienia, na zdrowie człowieka na różnych etapach życia. Zajmuje się również praktycznym zastosowaniem zaawansowanych technik statystycznych w analizie uzyskanych danych.

  FAQ

  Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

  Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

  Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z: Marzeną Ciesielską.

  Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

  W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

  Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

  Od uczestników organizowanych przez Predictive Solutions wydarzeń na Uniwersytecie SWPS wiemy, że sprawdzoną ofertą noclegową dysponuje Hostel Helvetia, który jednocześnie jest zlokalizowany w bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą odbywać się zajęcia (szczegóły można znaleźć na stronie Hostel Helvetia Warszawa).

  Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

  Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

  Lokalizacja

  Adres wydarzenia

  Adres
  Uniwersytet SWPS
  ul. Chodakowska 19/31
  03-815 Warszawa

  Kontakt z organizatorem

  Adres
  Predictive Solutions Sp. z o.o.
  [dawniej SPSS Polska]
  ul. Racławicka 58
  30-017 Kraków

   

  Telefon
  Monika Michalska
  (Uczelnie)
  kom. 505 022 067

  Marzena Ciesielska
  (Instytuty badawcze)
  kom. 508 383 955