Letnie Warsztaty Analityczne

6–7 września 2022

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:

Temat 1: Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocena jakości predykcji
Temat 2: Złożone schematy doboru próby — IBM SPSS Complex Samples
Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1 — BRAK WOLNYCH MIEJSC
Temat 4: Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO — BRAK WOLNYCH MIEJSC
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA?
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) prześlę wypełnione na e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu FAKTURĘ VAT również pocztą elektroniczną, ewentualnie na życzenie pocztą tradycyjną na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami trzydziesta pierwsza edycja Warsztatów Analitycznych, organizowana w ramach programu ARIADNA. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami PS IMAGO PRO/IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz.

Po dwóch latach wracamy do stacjonarnego trybu Warsztatów! Spotkamy się z Wami w gościnnych murach Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH w Krakowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach. Przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń!

Temat 1:
Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocena jakości predykcji

prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • dobra znajomość statystyki

Sieci neuronowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod predykcyjnych. Są na tyle uniwersalne, że mogą być wykorzystywane do przewidywania wartości zarówno jakościowych, jak i ilościowych zmiennych celu. W stosunku do innych metod stosowanych w analizie danych nie wymagają spełnienia żadnych restrykcyjnych założeń, dobrze radzą sobie z danymi zaszumionymi i przeważnie dają dokładniejsze szacowanie wartości zmiennej zależnej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami sieci neuronowych dostępnymi w PS IMAGO PRO, a także omówienie metod oceny jakości modeli predykcyjnych ze szczególnych uwzględnieniem krzywych ROC stosowanych często w diagnostyce medycznej.

Program szkolenia:

 1. Klasyfikacja i regresja.
 2. Podstawy oceny jakości modeli: podział na zbiory uczący i testowy oraz walidacja krzyżowa.
 3. Model perceptronu wielowarstwowego MLP.
 4. Model radialnej sieci bazowej RBF.
 5. Miary jakości modeli klasyfikacyjnych: trafność, czułość, specyficzność, precyzja.
 6. Krzywe ROC jako narzędzie oceny i porównywania modeli klasyfikacyjnych.
 7. Miary jakości modeli regresyjnych: błąd średniokwadratowy i średni błąd bezwzględny.

Temat 2:
Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples

prelegent: dr hab. Jolanta Perek-Białas
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • podstawowa znajomość statystyki

W trakcie zajęć zostanie zaprezentowany moduł IBM SPSS Complex Samples oraz nowe możliwości programu związane z ustalaniem minimalnych liczebności prób do badań. Sam moduł umożliwia nie tylko zaplanowanie losowania, wylosowanie próby, czy automatyczne utworzenie wag, ale także odtworzenie planu losowania, gdy badacz nie był odpowiedzialny za losowanie. To, co jest istotne dla wszystkich, którzy stosują dobór losowy w swoich badaniach, moduł ten przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie poprawnie (wg odpowiednich metod) różnych analiz statystycznych uwzględniających złożone sposoby doboru próby.

Zajęcia te kierujemy do osób, które chcą poznać techniki losowania oraz sposoby analizowania danych z uwzględnieniem informacji o zastosowanych w badaniach schematach doboru próby, aby dzięki temu poprawnie szacować błędy statystyczne dla interesujących statystyk.

Ponieważ obecnie często analizuje się dane bez uwzględnienia faktu, że próby są losowe, będziemy chcieli pokazać różnice w wynikach analiz przy zastosowaniu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględniania założeń losowania. To wprowadzenie w świat losowania z IBM SPSS Complex Samples ma głównie pokazać możliwości zastosowania wiedzy z metody reprezentacyjnej w praktyce, gdyż zajęcia będą dotyczyć: losowania prostego, warstwowego, zespołowego, warstwowo-zespołowego, jedno- i wieloetapowego.

Ponadto pokażemy jak policzyć za pomocą IBM SPSS Complex Samples różne miary (np. efekt planu losowania), aby ocenić efektywność zastosowania określonych schematów losowania w badaniach. Podczas zajęć oprócz poznania różnych typów i technik doboru próby zajmiemy się odtwarzaniem planów losowania, ale też wykonaniem różnych analiz statystycznych (m.in. budowaniem tabel częstości, liczeniem różnych statystyk opisowych, tworzeniem tabel krzyżowych, czy budowaniem modeli regresyjnych), jednocześnie porównując wyniki tych analiz przy zastosowaniu modułu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględnienia informacji o losowaniu, czyli stosując standardowe opcje analityczne. Tym samym omówione będą raporty wynikowe z miarami, które są dodatkowo obliczane, gdy zastosujemy moduł IBM SPSS Complex Samples.

Temat 3:
Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1

prelegent: dr Agnieszka Pleśniak
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • dobra znajomość statystyki

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia modelowania równań strukturalnych,
 • rodzaje zmiennych,
 • założenia,
 • trzy podejścia w analizie,
 • model strukturalny i modele pomiarowe,
 • omówienie najważniejszych funkcji programu,
 • etapy budowy modelu,
 • specyfikacja modelu,
 • identyfikowalność modelu,
 • analiza ścieżkowa,
 • szacowanie wariancji i kowariancji,
 • testowanie hipotez,
 • rodzaje i funkcje ograniczeń nakładanych na parametry,
 • nakładanie i usuwanie ograniczeń,
 • zmienne ukryte i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA),
 • zmienne ukryte i wskaźniki,
 • budowa modeli pomiarowych,
 • wybrane zagadnienia oceny modeli,
 • ocena modelu i miary dopasowania,
 • czy skala jest rzetelna? rzetelność,
 • variance Extracted i ocena trafności,
 • modyfikacje modelu*,
 • indeksy modyfikacji,
 • model strukturalny,
 • efekty całkowite, bezpośrednie i pośrednie*.
*Zagadnienia omawiane w zależności od potrzeb uczestników.

Temat 4:
Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

prelegent: dr hab. Justyna Wiktorowicz
Wymagania wstępne:
 • dobra znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • znajomość podstaw statystyki

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami analizy wyników badań naukowych z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego. Ma na celu przygotowanie Uczestników do prowadzenia własnych analiz statystycznych na potrzeby opracowań naukowych. Wychodząc od konkretnych hipotez badawczych ustalona zostanie procedura postępowania, poczynając od wyboru metody statystycznej i przeprowadzenia wstępnej analizy rozkładów zmiennych (pod kątem sprawdzenia odpowiednich założeń). Następnie z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics przeprowadzona zostanie statystyczna analiza danych pozwalająca na weryfikację postawionych hipotez, wizualizacja wyników badania, dokonana zostanie ich interpretacja. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ewentualne założenia stawiane w omawianych metodach. Zaprezentowane zostaną możliwości zastosowania modeli analizy wariancji w schematach wieloczynnikowych. Analiza prowadzona będzie na praktycznych przykładach z różnych dziedzin – ekonomii, zarządzania, finansów, socjologii, psychologii i medycyny.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Zasady wyboru metody analizy statystycznej — od hipotez statystycznych przez eksplorację danych po testy zgodności rozkładu;
 • Sposoby postępowania w sytuacji niespełnienia założeń;
 • Testy statystyczne w porównywaniu dwóch populacji niezależnych — test t-Studenta, test Manna-Whitneya;
 • Testy statystyczne w porównywaniu przynajmniej dwóch populacji niezależnych — jednoczynnikowa ANOVA, testy odporne, test Kruskala-Wallisa, testy post-hoc;
 • Test niezależności chi-kwadrat i jego zastosowania;
 • Współczynniki zależności w badaniu związku między zmiennymi jakościowymi;
 • Badanie zależności między zmiennymi ilościowymi — współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana;
 • Wprowadzenie do analizy regresji. Jakościowe zmienne objaśniające w modelach regresji — zastosowanie polecenia Kodowanie zmiennych dychotomicznych — PS IMAGO PRO;
 • Ocena skuteczności prowadzonych działań z wykorzystaniem testów statystycznych służących porównaniu powtarzanych pomiarów;
 • Wybrane metody wielowymiarowej analizy danych — wieloczynnikowe modele analizy wariancji;
 • Wizualizacja wyników badania — wykorzystanie wybranych wykresów PS IMAGO PRO: wykres radarowy, wykres Marimekko, nakładany wykres słupkowy, Róża Nightingale, wykres rozrzutu i rozkładu, wielowymiarowy wykres rozrzutu.

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXXI edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 6–7 września 2022 r., w pracowniach komputerowych Centrum Rozwiązań Informatycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10:30 do 18:15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która odbędzie się w Klubie Profesora AGH (bud. A-0).

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 25 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:

 1. Przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów.
 2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie.
 3. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. 505 022 067
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl

Ramowy plan Warsztatów

1 dzień
 • 9.45–10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny IV piętro, budynek C-1 obok wejścia do Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH)

 • 10.30–12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00–12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15–13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45–14.45 Obiad

  Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 14.45–16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30–16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45–18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30–21.00 Kolacja

  Klub Profesora, budynek główny AGH A-0, niski parter

2 dzień
 • 7.45–8.00 Poranna kawa
 • 8.00–10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00–10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15–12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15–13.15 Obiad

  Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 13.15–15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie warsztatów

Cennik Warsztatów

Status Cena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym Instytutów badawczych) 1000 PLN (1230,– PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 800 PLN (984,– PLN)
Pracownicy AGH, UMK i Uniwersytetu SWPS 650 PLN (799,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 6 września. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych on-line przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach (dostęp do platformy, opiekę trenera i asystenta), materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej).
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
(1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
(2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
(3) potwierdzenie spełnienia przez uczestnika minimalnych wymagań technicznych,
(4) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adiunkt w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a także dyrektor uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Statystycznych. Jej zainteresowania badawcze początkowo związane były z teorią procesów stochastycznych, aktualnie koncentrują się wokół zastosowań statystyki i data miningu w analizie danych medycznych. Jest członkiem kapituły programu ARIADNA. Od blisko 20 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, w tym kursy akredytowane przez Predictive Solutions i warsztaty analityczne. Poświęca się również pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki, autorka podręczników oraz opiekun laureatów konkursów i olimpiad statystycznych.

Speaker

dr hab. Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie /// Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, badań marketingowych oraz analizy wzorców konsumpcji gospodarstw domowych. Jest również pracownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanej metodologii badań społeczno-ekonomicznych i marketingowych, a w szczególności na zachowaniach ekonomicznych gospodarstw domowych, analizie budżetów gospodarstw domowych, zabezpieczeniu oraz aktywności na starość. Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Przewodnicząca Kapituły programu ARIADNA.

Speaker

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania weług ekonomii behawioralnej”.

Speaker

dr hab. Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki

Pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych. Uczestniczyła w licznych projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji analiz statystycznych w badaniach naukowych, a także aplikacyjnych (w tym ewaluacyjnych), prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych. Współpracuje z Instytutem Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystycznych dla studentów różnych kierunków ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a także psychologii i administracji, jak również dla doktorantów kierunków Ekonomia (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ) i Zarządzanie (na Wydziale Zarządzania UŁ). Część realizowanych przez nią zajęć dydaktycznych jest certyfikowana przez Predictive Solutions.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów badawczych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z Marzeną Ciesielską.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach — w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.


Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie www.taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH (www.hotel-polonez.pl).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres wydarzenia
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Rozwiązań Informatycznych
Paw. C-1, V piętro
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres organizatora
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków

 

Opiekun wydarzenia
Monika Michalska (Uczelnie)
505 022 067
m.michalska@predictivesolutions.pl

Marzena Ciesielska
(Instytuty Badawcze)
508 383 955
m.ciesielska@predictivesolutions.pl