Zimowe Warsztaty Analityczne

6–7 lutego 2023 r. /// Warszawa

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ
 Temat 1: Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics
 Temat 2: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – cz. 2 - BRAK WOLNYCH MIEJSC
 Temat 3: PS IMAGO PRO — język poleceń, integracja z R cz. 1
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA?
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) prześlę wypełnione na e-mail: m.oczkowicz@predictivesolutions.pl.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki:

Przed nami trzydziesta druga edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Po kilu latach przerwy powracamy do formuły stacjonarnej. Warsztaty Analityczne odbędą się w gościnnych murach Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Warszawie!

Temat 1:
Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics
Prelegent:
dr Joanna Karłowska-Pik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wymagania wstępne:
 • podstawowa znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics

Estymacja i wnioskowanie statystyczne są podstawowymi narzędziami pracy badacza w prawie każdej dziedzinie nauk. Zrozumienie podstaw statystycznych testowania hipotez oraz znajomość całego wachlarza standardowych testów statystycznych może się okazać dużym atutem w ręku każdego pracownika naukowego. Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zasad estymacji parametrów rozkładu oraz najczęściej używanych testów statystycznych, w tym testów parametrycznych i nieparametrycznych, dla zmiennych jakościowych i ilościowych. Poza teoretycznym omówieniem testów oraz przedstawieniem szczegółowych wymagań każdego z nich szkolenie obejmować będzie praktyczną analizę danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO.

 • Przypomnienie podstaw pracy w programie PS IMAGO PRO, w tym przygotowanie zbioru danych do analizy.
 • Statystyka opisowa w IBM SPSS Statistics: tabele częstości, statystyki opisowe, graficzna prezentacja wyników analiz (z uwzględnieniem kreatora wykresów i szablonów wizualizacji danych).
 • Przedziały ufności dla średniej.
 • Testowanie hipotez parametrycznych (test t Studenta), jednoczynnikowa analiza wariancji.
 • Testowanie hipotez nieparametrycznych (testy chi-kwadrat, Kołmogorowa, testy dla prób zależnych i niezależnych).
 • Testy dokładne w procedurach tabel krzyżowych i testów nieparametrycznych.
 • Przenoszenie wybranych elementów raportu do innych aplikacji.

Wszystkie zagadnienia statystyki matematycznej będą miały krótkie przystępne wprowadzenie teoretyczne ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych założeń, a całość będzie ilustrowana przykładami analiz wykonanych w programie.

Temat 2:
Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
Prelegent:
dr Agnieszka Pleśniak
Wymagania wstępne:
 • wiedza z zakresu kursu podstawowego dotyczącego modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS
 • znajomość podstaw statystyki

W ramach zajęć zostaną poruszone zaawansowane kwestie dotyczące budowania modeli równań strukturalnych. Na początku zajęć uczestnicy będą budować różne modele i oceniać otrzymane rozwiązania. Konieczna będzie tutaj wiedza z zakresu podstaw SEM, w tym znajomość miar wykorzystywanych do porównań modeli i ich rozwiązań. Uczestnicy warsztatów m.in. za pomocą indeksów modyfikacji będą zmieniali modele. Modyfikacje modeli zostaną pokazane na przykładach umożliwiających porównania modeli (w tym zagnieżdżonych, m.in. bez korelacji błędów pomiaru oraz z korelacjami jak i ograniczeniami nałożonymi na korelacje między konstruktami). W dalszej części zajęć, zostaną wprowadzone możliwości wykorzystania metod bootstrapowych do uzyskania odpornych standardowych błędów szacunku w modelach równań strukturalnych. Zajęcia są tak zaplanowane, aby pokazać możliwość porównania modeli w zależności od stosowanego podejścia estymacji, wraz z ograniczeniami jak i różnych metod szacowania błędów w analizie (w tym dla modeli niezagnieżdżonych).

 • Wybrane zagadnienia z modelowania równań strukturalnych
  • Jaką metodę estymacji wybrać i dlaczego?
  • Ocena modelu – na co zwrócić uwagę
  • Sprawdzanie założeń dotyczących rozkładu
  • Co z cechami mierzonymi na skalach porządkowych?
 • Modyfikacje modelu, ciąg dalszy
  • Manage models
  • Modele zagnieżdżone
  • Porównanie modeli zagnieżdżonych
 • Problem modeli ekwiwalentnych
 • Krótkie wprowadzenie do metody bootstrap
 • Uzyskanie standardowych błędów szacunku metodą bootstrap
 • Zastosowanie metody bootstrap do porównania modeli niezagnieżdżonych
 • Zmienne pośredniczące i zakłócające
 • Analiza w grupach
  • Szacowanie modeli w grupach
  • Testowanie hipotez
 • Inwariancja pomiaru, czyli czy konstrukty zmierzone w różnych grupach, kulturach, krajach mierzą to samo? Kiedy można je porównać między krajami?
  • Inwariancja strukturalna
  • Inwariancja metryczna (słaba inwariancja)
  • Inwariancja skalarna (mocna inwariancja)
  • Inwariancja błędów pomiaru (ścisła inwariancja)
 • Uwzględnienie wag
 • Co zrobić z brakami danych?

Temat 3:
PS IMAGO PRO — język poleceń, integracja z R cz. 1
Prelegent:
dr Rafał Waśko
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics

Analitycy nierzadko stają przed koniecznością zastosowania metod i funkcji niedostępnych w oprogramowaniu, z którego korzystają na co dzień. Często zmuszeni są realizować różne zadania w oparciu o kilka dostępnych narzędzi, co z kolei powoduje problemy z integracją uzyskanych wyników w jednym raporcie, a także automatyzacją takich procesów. PS IMAGO PRO w łatwy sposób pozwala użytkownikowi na połączenie swoich funkcjonalności ze skryptami i rozwiązaniami dostępnymi za pomocą języka R. Bogaty zestaw technik statystycznych, funkcji przekształceń i wizualizacji w PS IMAGO PRO może zostać uzupełniony o funkcjonalności języka R. Przy czym PS IMAGO PRO zapewnia nie tylko możliwość uruchamiania skryptów czy pobierania zewnętrznych danych. R pozwala poszerzyć możliwości PS IMAGO PRO a z drugiej strony osoby pracujące w tym języku programowania, zyskują bogate i wygodne narzędzie przygotowania danych, zarządzania danymi, procedury statystyczne czy wizualizacje dostępne w PS IMAGO PRO. Wyniki działania skryptów mogą być wykorzystywane podczas tworzenia raportów, co czyni proces automatyzacji i raportowania jeszcze bardziej efektywnymi.

W ramach szkolenia wprowadzimy uczestnika w podstawy języka R oraz pokażemy jak zintegrować język R z PS IMAGO PRO i wykorzystać jego możliwości. W rezultacie uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poszerzyć wachlarz dostępnych funkcjonalności o obiekty i funkcje języka R, a następnie efektywnie wykorzystać je w analizach realizowanych za pomocą PS IMAGO PRO.

Program zajęć:

 • Dzień I:
  • Integracja języka R w środowisku PS IMAGO PRO,
  • Wprowadzenie do pracy z językiem R,
  • Podstawowe zasady tworzenia i uruchamiania skryptów R w PS IMAGO PRO,
  • Pobieranie danych z edytora danych IBM SPSS Statistics,
  • Zapis wyników R do zbioru danych PS IMAGO PRO.
 • Dzień II:
  • Obsługa słownika zmiennych z wykorzystaniem funkcji integrujących PS IMAGO PRO i język R,
  • Podstawowe operacje na zmiennych numerycznych i tekstowych,
  • Wykorzystanie i formatowanie obiektów języka R w PS IMAGO PRO,
  • Wyświetlanie wyników otrzymanych za pomocą R w oknie raportu PS IMAGO PRO,
  • Podstawy pracy z plikami w formacie .sav za pomocą zewnętrznego środowiska R.

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już 32. edycja tej imprezy, po kilku latach ponownie realizowana w formie stacjonarnej.

Zajęcia Zimowych Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w przez dwa dni, w czterech rozłącznych grupach, 6 i 7 lutego 2023 r., w pracowniach komputerowych Uniwersytetu SWPS. Każda grupa będzie składała się z około 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kardamon mieszczącej się na parterze budynku Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która odbędzie się w Restauracji na IV piętrze budynku Uniwersytetu SWPS.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z wyższymi uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 30 stycznia 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

  Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
 1. przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
 2. terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
 3. otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Marta Mazur
tel. 797 727 086
e-mail: m.mazur@predictivesolutions.pl

Harmonogram Warsztatów

6 lutego poniedziałek
 • 10.00–10.30 Rejestracja uczestników

  Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
  Poranna kawa

 • 10.30–12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00–12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15–13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45–14.45 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 14.45–16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30–16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45–18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30–21.00 Kolacja

  Kolacja w Restauracji Kardamon, IV piętro, budynek SWPS

7 lutego wtorek
 • 7.45–8.00 Poranna kawa
 • 8.00–10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00–10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15–12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15–13.15 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 13.15–15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

Status Cena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA, pracownicy OBR 1 200 PLN (1 476,00 PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 990 PLN (1 217,70 PLN)
Pracownicy AGH, UMK i Uniwersytetu SWPS 700 PLN (861,00 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

 1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
  1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
  2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.
 2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
  1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
  2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
  3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
  1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe na podstawie przedpłaty na warunkach opisanych poniżej:
   1. W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
   2. Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
   3. Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
    1. przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
    2. terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
    3. otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
   4. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
  2. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT.
   1. Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj).
   2. Oświadczenie powinno zostać dostarczone Organizatorowi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na Warsztaty, ale nie później niż na 7 dni przed terminem Warsztatów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Predictive Solutions wystawi osobie zgłaszającej się fakturę proforma uwzględniającą obowiązującą stawkę VAT.
 4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
  1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
  5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
  6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.
 5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
  1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
  2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie.
 6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adiunkt w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a także dyrektor uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Statystycznych. Jej zainteresowania badawcze początkowo związane były z teorią procesów stochastycznych, aktualnie koncentrują się wokół zastosowań statystyki i data miningu w analizie danych medycznych. Jest członkiem kapituły programu ARIADNA. Od blisko 20 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, w tym kursy akredytowane przez Predictive Solutions i warsztaty analityczne. Poświęca się również pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki, autorka podręczników oraz opiekun laureatów konkursów i olimpiad statystycznych.

Speaker

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania weług ekonomii behawioralnej”. Od wielu lat prowadzi dla Predictive Solutions szkolenia z zakresu analizy danych z programem IBM SPSS Amos.

Speaker

dr Rafał Waśko

Predictive Solutions

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Temat Jego rozprawy doktorskiej dotyczył postrzegania oraz wpływu mediów masowych na odbiorców. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych oraz analizie i wizualizacji danych ilościowych. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku starszego konsultanta ds. badań ilościowych oraz statystycznej analizy danych. Zajmuje się wsparciem i realizacją projektów badawczych na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla sektora edukacyjnego, w tym dla pracowników uczelni wyższych.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracownicy instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych również mogą wziąć w nich udział na zasadzie pełnej odpłatności (jak pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA).

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.


Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji Warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Od uczestników organizowanych przez Predictive Solutions wydarzeń na Uniwersytecie SWPS wiemy, że sprawdzoną ofertą noclegową dysponuje Hostel Helvetia, który jednocześnie jest zlokalizowany w bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą odbywać się zajęcia (szczegóły można znaleźć na stronie Hostel Helvetia Warszawa).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Kontakt z organizatorem

Adres wydarzenia

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Organizator

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków