Letnie Warsztaty Analityczne

10-11 września 2018 r., Kraków

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:
 Temat 1: Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em.
 Temat 2: Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO/IBM SPSS Statistics. // brak wolnych miejsc
 Temat 3: Budowanie złożonych modeli regresji - analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics.
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna już, dwudziesta trzecia edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Krakowie!

ANKIETA
 

Temat 1: Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 

prelegent: dr hab. Jolanta Perek-Białas /// Szkoła Główna Handlowa / Uniwersytet Jagielloński
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość statystyki

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.
Wprowadzenie teoretyczne
Omówienie najważniejszych funkcji programu IBM SPSS AMOS
Budowa modelu – zagadnienia podstawowe
Testowanie hipotez,
• rodzaje ograniczeń
• funkcje ograniczeń
• nakładanie i usuwanie ograniczeń
Modyfikacje modelu
• indeksy modyfikacji
• manage models
• testowanie ograniczeń
• porównywanie modeli
Manage group i multiple group
Szacowanie modelu na podstawie macierzy korelacji


POBIERZ DANE

Temat 1: Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO/IBM SPSS Statistics // brak wolnych miejsc

prelegent: dr hab. Justyna Wiktorowicz /// Uniwersytet Łódzki
wymagania wstępne: dobra znajomość obsługi programu PS IMAGO/IBM SPSS Statistics

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami analizy wyników badań naukowych z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego. Ma na celu przygotowanie Uczestników do prowadzenia własnych analiz statystycznych na potrzeby opracowań naukowych. Wychodząc od konkretnych hipotez badawczych ustalona zostanie procedura postępowania, poczynając od wyboru metody statystycznej i przeprowadzenia wstępnej analizy rozkładów zmiennych (pod kątem sprawdzenia odpowiednich założeń). Następnie z wykorzystaniem programu PS Imago/IBM SPSS Statistics przeprowadzona zostanie statystyczna analiza danych pozwalająca na weryfikację postawionych hipotez, wizualizacja wyników badania, dokonana zostanie ich interpretacja. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ewentualne założenia stawiane w omawianych metodach. Zaprezentowane zostaną możliwości zastosowania modeli analizy wariancji w schematach wieloczynnikowych. Analiza prowadzona będzie na praktycznych przykładach z różnych dziedzin – ekonomii, zarządzania, finansów, socjologii, psychologii i medycyny.
W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Zasady wyboru metody analizy statystycznej – od hipotez statystycznych przez eksplorację danych po testy zgodności rozkładu;
• Sposoby postępowania w sytuacji niespełnienia założeń;
• Testy statystyczne w porównywaniu dwóch populacji niezależnych – test t-Studenta, test Manna-Whitneya;
• Testy statystyczne w porównywaniu przynajmniej dwóch populacji niezależnych – jednoczynnikowa ANOVA, testy odporne, test Kruskala-Wallisa, testy post-hoc;
• Test niezależności chi-kwadrat i jego zastosowania;
• Współczynniki zależności w badaniu związku między zmiennymi jakościowymi;
• Badanie zależności między zmiennymi ilościowymi – współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, wprowadzenie do analizy regresji;
• Ocena skuteczności prowadzonych działań z wykorzystaniem testów statystycznych służących porównaniu powtarzanych pomiarów;
• Wybrane metody wielowymiarowej analizy danych - wieloczynnikowe modele analizy wariancji;
• Wizualizacja wyników badania.


POBIERZ DANE

Temat 3: Budowanie złożonych modeli regresji - analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics

prelegent: dr Sylwia Bedyńska /// Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
wymagania wstępne: znajomość analizy regresji liniowej oraz regresji logistycznej

Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać testy pozwalające weryfikować hipotezy dotyczące moderatorów (kiedy, gdzie, na kogo działa dany efekt) oraz zmiennych pośredniczących, wyjaśniających mechanizm zjawiska. To przybliżenie technik, które nie należą do klasyki omawianych testów statystycznych a właściwie stosowane mogą pozwolić na głębokie zrozumienie natury analizowanych danych oraz budować założenia teoretyczne różnych zjawisk. Zajęcia będą integrowały zagadnienia teoretyczne obejmujące teoretyczne aspekty konstrukcji metod regresyjnych oraz praktyczne zastosowania w analizie danych. Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki jak:
• Regresje krzywoliniowe wraz z analizą mediacji i moderacji
• Regresja logistyczna wraz z efektami interakcyjnymi i zmiennymi pośredniczącymi
• Mediowane moderacje i moderowane mediacje z wykorzystaniem niestandardowych okien dialogowych IBM SPSS Statistics
Na przykładzie metod regresyjnych będziemy prezentować korzyści poszczególnych technik poszukujących związków między zmiennymi o różnym statusie teoretycznym. Nasz kurs pozwoli uczestnikom na pogłębione zrozumienie statusu zmiennych w kontekście konstruowania modeli teoretycznych za pomocą złożonych modeli regresyjnych.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ:
Wprowadzenie
• Określenie znaczenia teoretycznego moderatora (interakcji w metodach regresyjnych)
• Określenie znaczenia teoretycznego mediatora (zmiennej pośredniczącej w regresji)
• Odróżnienie moderatora od mediatora na przykładzie badań z różnych obszarów
• Zapisu graficzny i matematyczny (równania regresji) modeli regresyjnych z mediatorem i moderatorem
Poszukiwanie moderatorów
• Sposoby poszukiwania moderatorów w regresji liniowej
• Poszukiwanie moderatorów w regresjach krzywoliniowych (logistycznej)
• Moderacja z wykorzystaniem niestandardowych okien dialogowych IBM SPSS Statistics (makra Hayes)
Poszukiwanie mediatorów
• Sposoby poszukiwania mediatorów w regresji liniowej (podejście klasyczne Baronna i Kennyego, podejścia nieklasyczne np. MacKinnona, określanie przedziałów ufności)
• Sposoby poszukiwania mediatorów w regresjach krzywoliniowych
• Mediacja z wykorzystaniem niestandardowych okien dialogowych IBM SPSS Statistics (makra Hayes)
• Inne typy zmiennych pośredniczących
Złożone modele mediacyjne i moderacyjne (moderowana mediacja, mediowana moderacja)
• Znaczenie teoretyczne złożonych modeli mediacyjnych i moderacyjnych – przykłady badań
• Odróżnianie moderowanej mediacji i mediowanej moderacji
• Zapis graficzny i matematyczny złożonych modeli (na przykładzie modeli Hayesa)
• Złożone modele – testowanie za pomocą makra PROCESS (Hayes, 2013)


POBIERZ DANE

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXIII edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 10-11 września 2018 r., w pracowniach komputerowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację,która odbędzie się w Klubie Profesora AGH.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 1 września 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Harmonogram Warsztatów

10 września poniedziałek
 • 9.45 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny IV piętro, budynek C-1 obok wejścia do Uczelnianego Centrum Informatyki AGH)

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Obiad w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Klubie Profesora, budynek główny AGH A-0, niski parter

11 września wtorek
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Obiad w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 10 września. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr hab. Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki

Pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych. Uczestniczyła w licznych projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji analiz statystycznych w badaniach naukowych, a także aplikacyjnych (w tym ewaluacyjnych), prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych. Współpracuje z Instytutem Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystycznych dla studentów różnych kierunków ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a także psychologii i administracji, jak również dla doktorantów kierunków Ekonomia (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ) i Zarządzanie (na Wydziale Zarządzania UŁ). Część realizowanych przez nią zajęć dydaktycznych certyfikowana jest przez Predictive Solutions.

Speaker

dr hab. Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, badań marketingowych oraz analizy wzorców konsumpcji gospodarstw domowych. Jest również pracownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanej metodologii badań społeczno-ekonomicznych i marketingowych, a w szczególności na zachowaniach ekonomicznych gospodarstw domowych, analizie budżetów gospodarstw domowych, zabezpieczeniu oraz aktywności na starość.

Speaker

dr Sylwia Bedyńska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji, dla pracowników naukowych podczas Warsztatów Analitycznych. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego ARIADNA, zrzeszającego polskie uczelnie wykorzystujące IBM SPSS Statistics. Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”, przybliżających problematykę podstawowych statystyk opisowych, jak również złożone analizy obejmujące modele wariancji, regresji i równań strukturalnych. Publikowała teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”). Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z: Agatą Lonc.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie http://taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH http://www.hotel-polonez.pl

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Telefon
Monika Michalska
12 636 96 80 wew. 126