WARSZTATY ANALITYCZNE

06-07 lutego 2018 r, Warszawa

0 dni
0 godz
0 min
0 sek

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY WARSZTATÓW:
 Temat 1: Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO
 Temat 2: Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne // brak wolnych miejsc
 Temat 3: Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych
 Temat 4: Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe
* Pola obowiązkowe
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail: m.oczkowicz@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna, już dwudziesta druga edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną trzy tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń. Do zobaczenia w Warszawie!

ANKIETA

Temat 1: Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO

prelegent: Katarzyna Piotrowska /// Akademia Leona Koźmińskiego

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady będą zapoznawać się z kolejnymi krokami, które należy wykonać by móc analizować dane z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics/PS IMAGO. Omówione zostaną kolejne etapy analizy danych: od wprowadzania danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przed przystąpieniem do ich analizy, na podstawowych metodach analizy danych i prezentacji wyników kończąc. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę w programie IBM SPSS Statistics/PS IMAGO.
W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
■ Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu IBM SPSS Statistics;
■ Tworzenie struktur plików danych;
■ Pobieranie danych z różnych źródeł;
■ Operacje na danych, transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych;
■ Podstawowe techniki analiz danych – wprowadzenie;
■ Tworzenie, edycja i zarządzanie raportami w oknie wynikowym IBM SPSS Statistics oraz interpretacja wyników analiz;
■ Przenoszenie wyników do innych aplikacji.


POBIERZ DANE

Temat 2: Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne // brak wolnych miejsc

prelegent: dr Sylwia Bedyńska /// SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO i podstaw analizy danych
Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać techniki statystyczne, aby dzięki nim bardziej efektywnie stosować techniki wielowymiarowe. To przybliżenie technik wielowymiarowych ma rozszerzyć możliwości predykcji i wychodzi poza prosty opis statystyczny.
Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki, jak: analiza regresji, analiza regresji logistycznej.
Na przykładzie regresji będziemy zapoznawać się z korzyściami analizy wielowymiarowej. Jednak będziemy chcieli zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą niewłaściwe posługiwanie się tego typu technikami, bez ich wystarczającej znajomości. W praktyce często słyszy się, że klasyczna analiza regresji jest prosta, że nie przysparza problemów. Zwykle wiele osób zaczyna i kończy na interpretacji współczynników regresji, a zrozumienie założeń analizy regresji, umiejętność radzenia sobie z problemami w danych, jak i umiejętność właściwej interpretacji wyników jest kluczem do efektywnego korzystania z technik wielowymiarowych.
Podczas zajęć na praktycznych przykładach zajmiemy się zarówno prostą regresją dwóch zmiennych, jak i budowaniem złożonych modeli z wykorzystaniem regresji wielorakiej. Pokażemy, że jeśli zmienna zależna jest jakościowa (zainteresowanie lub brak zainteresowania), to trzeba zastosować inne techniki, np. regresję logistyczną. Podobnie jak przy regresji wielorakiej zostaną omówione zalety i wady tej metody, problemy jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z niej, itp.

POBIERZ DANE

Temat 3: Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych

prelegent: Anna Huculak /// Predictive Solutions
wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO i podstaw analizy danych
Warsztaty dotyczyć będą praktycznych aspektów tworzenia map percepcyjnych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych. Są adresowane do osób zainteresowanych samodzielnym prowadzeniem analiz marketingowych, mających na celu porównanie pozycji rynkowej marek lub produktów. Prezentowane techniki analizy statystycznej, takie jak analiza głównych składowych czy analiza czynnikowa, pozwalają uwzględnić jednocześnie wiele cech opisujących zjawiska i wydobyć ukrytą w nich strukturę zależności. Co więcej, można je wykorzystać do budowania map percepcyjnych służących do pozycjonowania marek ocenianych przez konsumentów. Wśród prezentowanych w trakcie warsztatów technik analitycznych znajdzie się także analiza korespondencji. Technika ta pomaga interpretować zależności pomiędzy wierszami i kolumnami dużych tabel i stanowi ciekawą alternatywę dla tabel krzyżowych. Za jej pomocą można łatwo zaprezentować np. związki pomiędzy segmentami, a produktami. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną różne podejścia do tworzenia biplotów jako formy wizualizacji wyników prowadzonych analiz. Biploty pozwalają przedstawić podobieństwa pomiędzy markami w relacji do opisujących je cech. Dodatkowe informacje mogą być dodawane do map percepcyjnych w postaci tzw. punktów pasywnych.

POBIERZ DANE

Temat 4: Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik /// Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wymagania wstępne: znajomość obsługi programu PS IMAGO i podstaw analizy danych

Klasyfikacja jest często pojawiającym się zagadnieniem w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych. Poza chęcią budowy modeli, które będą potrafiły dokonać możliwie najlepszego przydziału badanych do rozważanych klas, konieczne jest też wytypowanie czynników, które o tej przynależności decydują. Ma to szczególne znaczenie np. w badaniach dotyczących zagrożenia wszelkiego rodzaju wykluczeniem (społecznym, ekonomicznym, cyfrowym itp.). Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) są narzędziem służącym zarówno do klasyfikacji jak i szacowania. Wynikiem ich działania jest model w postaci drzewa, w węzłach którego pojawiają się warunki budowane w oparciu o dostępne w danych predyktory. Cały model budowany jest tak, aby kryteria podziału jak najbardziej różnicowały otrzymane grupy ze względu na wartości zmiennej celu. Drzewo takie pozwala łatwo identyfikować najbardziej istotne dla predykcji czynniki i może być zamieniane na zestawy reguł. Udoskonaloną formą drzew CRT są lasy losowe.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu budowy drzew klasyfikacyjno-regresyjnych i lasów losowych oraz zapoznanie z ich implementacją w programie PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics) rozszerzonym o algorytm lasów losowych z R. Dodatkowym zamierzeniem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi miarami jakości klasyfikacji (trafność, czułość, swoistość, krzywe ROC) i szacowania (MAE i MSE).
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie sam podzielić próbę na zbiór uczący i zbiór testowy oraz zbudować model drzewa CRT lub lasu losowego, dobierając odpowiednio jego parametry. Będzie potrafił dokonać interpretacji modelu drzewa, ocenić jego jakość i poprawić ją poprzez zmianę struktury drzewa, a także wytypować najważniejsze dla tego modelu predyktory. Uczestnik szkolenia będzie także umiał wyznaczyć podstawowe miary jakości szacowania i klasyfikacji oraz potrafił zastosować zbudowany model do nowych danych.


POBIERZ DANE

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXII edycja tej imprezy.

Zajęcia Zimowych Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 06-07 lutego 2018 r. w pracowniach komputerowych Uniwersytetu SWPS. Każda grupa będzie składała się z około 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kardamon mieszczącej się na parterze budynku Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która również odbędzie się w Restauracji na IV piętrze budynku Uniwersytetu SWPS.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z wyższymi uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 1 lutego 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126
email: m.michalska@predictivesolutions.pl

Harmonogram Warsztatów

06 lutego wtorek
 • 9.00 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
  Poranna kawa

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Restauracji Kardamon, IV piętro, budynek SWPS

07 lutego środa
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie i wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 06 lutego 2018 roku. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR I ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH I ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

Katarzyna Piotrowska

Akademia Leona Koźmińskiego

Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki, w tym kursy akredytowane przez Predictive Solutions (Statystyka w biznesie i Statystyka opisowa) oraz z metodologii badań społecznych. Jej zainteresowania badawcze zorientowane są przede wszystkim wokół psychologii podejmowania decyzji, a także postaw ekonomicznych. Należy do zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się budową i zastosowaniem zintegrowanego wskaźnika równowagi społeczno – ekonomicznej (Balanced Development Index (BDI)). Uczestniczy także w projektach badawczych spoza nauk społecznych – m.in. z medycyny.

Speaker

Anna Huculak

Predictive Solutions

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła specjalizację „Badania społeczne i analiza danych”. Od 2012 roku pracuje w Predictive Solutions na stanowisku starszego konsultanta ds. analiz statystycznych i data mining. Współpracowała przy rozwoju rozwiązań analitycznych dla sektora publicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi narzędzi IBM SPSS Statistics oraz statystycznej analizy danych.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk matematycznych, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią procesów stochastycznych, ale jej doświadczenia dydaktyczne są od lat związane ze statystyką. Ukończyła szereg kursów analizy danych, obecnie prowadzi akredytowane zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej w oparciu o program IBM SPSS Statistics dla studentów kierunków matematyka, informatyka oraz matematyka i ekonomia.

Speaker

dr Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji, dla pracowników naukowych podczas Warsztatów Analitycznych. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego ARIADNA, zrzeszającego polskie uczelnie wykorzystujące IBM SPSS Statistics. Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”. Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z Agatą Lonc a.lonc@predictivesolutions.pl.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Od uczestników organizowanych przez Predictive Solutions wydarzeń na Uniwersytecie SWPS wiemy, że sprawdzoną ofertą noclegową dysponuje Hostel Helvetia, który jednocześnie jest zlokalizowany w bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą odbywać się zajęcia (szczegóły można znaleźć na stronie Hostel Helvetia Warszawa).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Telefon
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126