Letnie Warsztaty Analityczne

10-11 września 2019 r., Kraków

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ:
 Temat 1: Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples.
 Temat 2: Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych. /// brak wolnych miejsc
 Temat 3: Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO.
 Temat 4: Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, cz. 1
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail:  m.michalska@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna już, dwudziesta piąta edycja Warsztatów Analitycznych, organizowana w ramach programu ARIADNA. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Krakowie!


 

Temat 1: Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples

prelegent: dr hab. Jolanta Perek-Białas /// Szkoła Główna Handlowa / Uniwersytet Jagielloński
Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi programu IBM SPSS Statistics

W trakcie zajęć zostanie zaprezentowany moduł IBM SPSS Complex Samples. Komponent ten umożliwia nie tylko zaplanowanie losowania, wylosowanie próby, czy automatyczne utworzenie wag, ale także odtworzenie planu losowania. Jednak, co jest istotne dla wszystkich, którzy stosują dobór losowy w swoich badaniach, moduł ten przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie różnych analiz statystycznych uwzględniających złożone sposoby doboru próby.

Zajęcia te kierujemy do osób, które chcą poznać techniki losowania oraz sposoby analizowania danych z uwzględnieniem informacji o zastosowanych w badaniach schematach doboru próby, aby dzięki temu poprawnie szacować błędy statystyczne dla interesujących statystyk.

Ponieważ obecnie często analizuje się dane bez uwzględnienia faktu, że próby są losowe, będziemy chcieli pokazać różnice w wynikach analiz przy zastosowaniu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględniania założeń losowania. To wprowadzenie w świat losowania z IBM SPSS Complex Samples ma głównie pokazać możliwości zastosowania wiedzy z metody reprezentacyjnej w praktyce, gdyż zajęcia będą dotyczyć: losowania prostego, warstwowego, zespołowego, warstwowo-zespołowego, jedno- i wieloetapowego.

Ponadto pokażemy jak policzyć za pomocą IBM SPSS Complex Samples różne miary (np. efekt planu losowania), aby ocenić efektywność zastosowania określonych schematów losowania w badaniach. Podczas zajęć oprócz poznania różnych typów i technik doboru próby zajmiemy się odtwarzaniem planów losowania, ale też wykonaniem różnych analiz statystycznych (m.in. budowaniem tabel częstości, liczeniem różnych statystyk opisowych, tworzeniem tabel krzyżowych, czy budowaniem modeli regresyjnych), jednocześnie porównując wyniki tych analiz przy zastosowaniu modułu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględnienia informacji o losowaniu, czyli stosując standardowe opcje analityczne. Tym samym omówione będą raporty wynikowe z miarami, które są dodatkowo obliczane, gdy zastosujemy moduł IBM SPSS Complex Samples.

Temat 2: Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych.

prelegent: dr Sylwia Bedyńska /// Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi programu IBM SPSS Statistics

Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać testy pozwalające wykrywać zależności między zmiennymi o różnych poziomach pomiaru. To przybliżenie technik, które nie należą do klasyki omawianych testów a właściwie stosowane mogą pozwolić na głębokie zrozumienie natury analizowanych danych. Zajęcia będą integrowały zagadnienia teoretyczne obejmujące teoretyczne aspekty konstrukcji metod regresyjnych oraz praktyczne zastosowania w analizie danych.

Tematyka zajęć obejmie następujące techniki:

 • Regresje krzywoliniowe wraz z analizą mediacji,
 • Regresja logistyczna wraz z efektami interakcyjnymi,
 • Regresje logit i probit.

Na przykładzie metod regresyjnych będziemy prezentować korzyści poszczególnych technik poszukujących związków między zmiennymi, gdy zmienne te są zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Celem zajęć będzie również wskazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe posługiwanie się tego typu technikami bez ich wystarczającej znajomości. W praktyce badacze zwykle wykorzystują regresje prostoliniową, dla zmiennych ilościowych, i z braku wiedzy pomijają możliwość analizy relacji, gdy zmienne mają inny poziom pomiaru. Dodatkowo nasz kurs pozwoli uczestnikom na testowanie zmiennych pośredniczących, istotnych z punktu widzenia konstruowania modeli teoretycznych.

Temat 3: Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO

prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik /// Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi programu IBM SPSS Statistics

Estymacja i wnioskowanie statystyczne są podstawowymi narzędziami pracy badacza w prawie każdej dziedzinie nauk. Zrozumienie podstaw statystycznych testowania hipotez oraz znajomość całego wachlarza standardowych testów statystycznych może się okazać dużym atutem w ręku każdego pracownika naukowego. Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zasad estymacji parametrów rozkładu oraz najczęściej używanych testów statystycznych, w tym testów parametrycznych i nieparametrycznych, dla zmiennych jakościowych i ilościowych. Poza teoretycznym omówieniem testów oraz przedstawieniem szczegółowych wymagań każdego z nich szkolenie obejmować będzie praktyczną analizę danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO.

Zakres kursu:

 • Przypomnienie podstaw pracy w programie PS IMAGO PRO, w tym przygotowanie zbioru danych do analizy.
 • Statystyka opisowa w IBM SPSS Statistics: tabele częstości, statystyki opisowe, graficzna prezentacja wyników analiz (z uwzględnieniem kreatora wykresów i szablonów wizualizacji danych).
 • Przedziały ufności dla średniej.
 • Testowanie hipotez parametrycznych (test t Studenta), jednoczynnikowa analiza wariancji.
 • Testowanie hipotez nieparametrycznych (testy chi-kwadrat, Kołmogorowa, testy dla prób zależnych i niezależnych).
 • Testy dokładne w procedurach tabel krzyżowych i testów nieparametrycznych.
 • Przenoszenie wybranych elementów raportu do innych aplikacji.

Temat 4: Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Cz. 1

prelegent: Przemysław Solecki /// Predictive Solutions
Wymagania wstępne: znajomość obsługi programu IBM SPSS Statistics

Tych użytkowników PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, którzy poznali już podstawowe zalety programu, zapraszamy do dalszego zgłębiania jego funkcjonalności. Celem kursu jest zapoznanie Państwa z tematem automatyzacji pracy, tworzenia gotowych narzędzi wielokrotnego użytku oraz wykorzystania możliwości niedostępnych podczas pracy z interfejsem.

Zakres kursu:

 • Wprowadzenie (edytor poleceń, obszary zastosowań, składnia poleceń, komentarze)
 • Zaawansowane zagadnienia przygotowania danych do analizy (różne sposoby importu danych, pobierania danych w różnym formacie, przekształcenia zbioru danych, replikacja obserwacji, eksport plików)
 • Przekształcenia zmiennych (obliczanie wartości, rekodowanie, zliczanie wystąpień, przekształcenia warunkowe)
 • Wykorzystanie funkcji w przekształcaniu danych (funkcje arytmetyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, funkcje dat i czasu, funkcje konwersji i braków danych)
 • Zaawansowane transformacje i elementy programistyczne w języku poleceń (złożone przekształcenia warunkowe, pętle, referencje zmiennych)
 • Makropolecenia (zastosowania, struktura, parametryzacja, pętle, sklejanie poleceń)
 • Automatyzacja raportowania w wykorzystaniem PS IMAGO PRO (eksport obiektów wynikowych do PS IMAGO Designer, tworzenie zadań wsadowych dla PS IMAGO Process, automatyczna aktualizacja raportów)

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XXV edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 10-11 września 2019 r., w pracowniach komputerowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację,która odbędzie się w Klubie Profesora AGH.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 1 września 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Harmonogram Warsztatów

10 września wtorek
 • 9.45 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny IV piętro, budynek C-1 obok wejścia do Uczelnianego Centrum Informatyki AGH)

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Obiad w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Klubie Profesora, budynek główny AGH A-0, niski parter

11 września środa
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Obiad w Lunch Cafe, ul. Reymonta 15

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA (w tym OBR)700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 10 września. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr hab. Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, badań marketingowych oraz analizy wzorców konsumpcji gospodarstw domowych. Jest również pracownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanej metodologii badań społeczno-ekonomicznych i marketingowych, a w szczególności na zachowaniach ekonomicznych gospodarstw domowych, analizie budżetów gospodarstw domowych, zabezpieczeniu oraz aktywności na starość.

Speaker

dr Sylwia Bedyńska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych. Jest autorką i redaktorką popularnych podręczników „Statystyczny Drogowskaz”. Publikowała teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy. Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Doktor nauk matematycznych, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią procesów stochastycznych, ale jej doświadczenia dydaktyczne są od lat związane ze statystyką. Ukończyła szereg kursów analizy danych, obecnie prowadzi akredytowane zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej w oparciu o program IBM SPSS Statistics dla studentów kierunków matematyka, informatyka oraz matematyka i ekonomia.

Speaker

Przemysław Solecki

Predictive Solutions

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja „Badania społeczne i analiza danych”. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Starszego Konsultanta ds. Statystycznej Analizy Danych. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych, klasycznych metodach analiz ilościowych, wizualizacji oraz automatyzacji.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach prosimy o kontakt z: Agatą Lonc.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie http://taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH http://www.hotel-polonez.pl

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Monika Michalska
(uczelnie wyższe)
505 022 067
m.michalska@predictivesolutions.pl

 

Marzena Ciesielska
(instytucje badawczo-rozwojowe)
508 383 955
m.ciesielska@predictivesolutions.pl