Zimowe Warsztaty Analityczne

24 stycznia–4 lutego 2022 r.

Zarejestruj

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY SZKOLEŃ

 Temat 1: W poszukiwaniu różnic – wprowadzenie do metod analizy wariancji (24–25 stycznia)
 Temat 2: Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych – wizualizacja i prezentacja wyników badań (27–28 stycznia)
 Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – cz. 1 (31 stycznia–1 lutego) — BRAK WOLNYCH MIEJSC!
 Temat 4: Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe (3–4 lutego)
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA?
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj) podeślę wypełnione na e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274, w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki:

Przed nami trzydziesta edycja Warsztatów Analitycznych, organizowanych w ramach programu ARIADNA. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami PS IMAGO PRO/IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz. Prelegentami tradycyjnie są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie prezentowanych zagadnień, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Uruchamiamy je jeszcze tym razem w formule zdalnej. Zapraszamy do wzięcia udziału, przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia odbywają się w czterech oddzielnych grupach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dany uczestnik może wziąć udział tylko w jednym ze szkoleń.

Temat 1:
W poszukiwaniu różnic – wprowadzenie do metod analizy wariancji
(24–25 stycznia)

Prelegent:
dr Sylwia Bedyńska /// Uniwersytet SWPS
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą lepiej poznać testy pozwalające wykrywać różnice pomiędzy grupami, czy pomiarami. To przybliżenie technik, które choć należą obecnie do klasyki analizy statystycznej, właściwie stosowane mogą pozwolić na głębokie zrozumienie natury analizowanych danych.

Zajęcia będą integrowały zagadnienia teoretyczne obejmujące zasady konstrukcji testów statystycznych i praktykę obliczeniową, pozwalającą przenieść teorię w praktykę.

Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki jak:

 • analiza wariancji w schemacie międzygrupowym (jedno i wieloczynnikowa),
 • analiza wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym (jedno i wieloczynnikowa),
 • analiza wariancji w schemacie mieszanym.

Na przykładzie analizy wariancji będziemy zapoznawać się z korzyściami technik różnicowych. Celem zajęć będzie również wskazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe posługiwanie się tego typu technikami, bez ich wystarczającej znajomości. W praktyce często słyszy się, że analiza wariancji jest bardzo prosta. Stąd wiele osób nie testuje założeń analizy wariancji, ignoruje także trudności interpretacyjne. Pomijane są także wstępne fazy przygotowania danych, co owocuje błędnymi wynikami.

Temat 2:
Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych – wizualizacja i prezentacja wyników badań
(27–28 stycznia)

Prelegent:
dr Rafał Waśko /// Predictive Solutions
Wymagania wstępne:
 • dobra znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Zanim grupa badawcza podzieli się ze światem wynikami swoich badań, musi przejść przez kilka etapów. To między innymi przygotowanie i analiza danych, opracowanie wyników w formie tabel i wykresów, kolejno przygotowanie raportu lub prezentacji, a także dystrybucja wyników. Każdy z tych etapów wymaga sporego zaangażowania oraz czasu, aby rezultat końcowy był satysfakcjonujący nie tylko dla analityka, ale również dla odbiorcy. Aby trud zbierania danych oraz ich analizy nie poszedł na marne, wyniki badania muszą ostatecznie być przestawione w wartościowy, ale łatwy do interpretacji sposób, tak żeby na ich podstawie można wyciągać poprawne i wiarygodne wnioski.

Proponowany kurs jest unikalną okazją do pogłębienia lub zdobycia nowej wiedzy w zakresie prezentacji i wizualizacji wyników badań ilościowych za pomocą nowoczesnych form oraz ich publikacji i udostępniania (w formie papierowej i/lub elektronicznej, w tym on-line).

W trakcie Warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy w zintegrowanym środowisku analityczno-raportującym PS IMAGO PRO. Nauczą się, jakie formy wizualizacji stosować w określonych okolicznościach, jak można przedstawiać wyniki analizy w łatwy do interpretacji sposób za pomocą profesjonalnych raportów analitycznych oraz jak można za pomocą PS IMAGO PRO dystrybuować przygotowane raporty oraz zautomatyzować projekty mające charakter powtarzalny.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do wizualizacji i prezentacji danych.
 2. Różne typy tabel w PS IMAGO PRO.
 3. Prezentacja wyników analiz za pomocą wykresów w PS IMAGO PRO.
 4. Szablony wykresów i tabel.
 5. Od tabel i wykresów do pełnego raportu z badań.
 6. Dashboardy i ich zastosowanie.
 7. Eksport obiektów wynikowych do PS IMAGO Designer.
 8. Projektowanie i składanie raportów w PS IMAGO Designer.
 9. Publikacja i dystrybucja raportów poprzez portal WWW.
 10. Automatyzacja aktualizacji raportów powtarzalnych.

Temat 3:
Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – cz. 1
(31 stycznia–1 lutego)

Prelegent:
dr Agnieszka Pleśniak /// Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • podstawowa znajomość statystyki

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia modelowania równań strukturalnych,
 • rodzaje zmiennych,
 • założenia,
 • trzy podejścia w analizie,
 • model strukturalny i modele pomiarowe,
 • omówienie najważniejszych funkcji programu,
 • etapy budowy modelu,
 • specyfikacja modelu,
 • identyfikowalność modelu,
 • analiza ścieżkowa,
 • szacowanie wariancji i kowariancji,
 • testowanie hipotez,
 • rodzaje i funkcje ograniczeń nakładanych na parametry,
 • nakładanie i usuwanie ograniczeń,
 • zmienne ukryte i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA),
 • zmienne ukryte i wskaźniki,
 • budowa modeli pomiarowych,
 • wybrane zagadnienia oceny modeli,
 • ocena modelu i miary dopasowania,
 • czy skala jest rzetelna? rzetelność,
 • variance Extracted i ocena trafności,
 • modyfikacje modelu*,
 • indeksy modyfikacji,
 • model strukturalny,
 • efekty całkowite, bezpośrednie i pośrednie*.
*Zagadnienia omawiane w zależności od potrzeb uczestników.

Temat 4:
Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe
(3–4 lutego)

Prelegent:
dr Joanna Karłowska-Pik /// Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wymagania wstępne:
 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • podstawowa znajomość statystyki

Klasyfikacja jest często pojawiającym się zagadnieniem w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych. Poza chęcią budowy modeli, które będą potrafiły dokonać możliwie najlepszego przydziału badanych do rozważanych klas, konieczne jest też wytypowanie czynników, które o tej przynależności decydują. Ma to szczególne znaczenie np. w badaniach dotyczących zagrożenia wszelkiego rodzaju wykluczeniem (społecznym, ekonomicznym, cyfrowym itp.). Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) są narzędziem służącym zarówno do klasyfikacji jak i szacowania. Wynikiem ich działania jest model w postaci drzewa, w węzłach którego pojawiają się warunki budowane w oparciu o dostępne w danych predyktory. Cały model budowany jest tak, aby kryteria podziału jak najbardziej różnicowały otrzymane grupy ze względu na wartości zmiennej celu. Drzewo takie pozwala łatwo identyfikować najbardziej istotne dla predykcji czynniki i może być zamieniane na zestawy reguł. Udoskonaloną formą drzew CRT są lasy losowe.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu budowy drzew klasyfikacyjno-regresyjnych i lasów losowych oraz zapoznanie z ich implementacją w programie PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics) rozszerzonym o algorytm lasów losowych z R. Dodatkowym zamierzeniem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi miarami jakości klasyfikacji (trafność, czułość, swoistość, krzywe ROC) i szacowania (MAE i MSE).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie sam podzielić próbę na zbiór uczący i zbiór testowy oraz zbudować model drzewa CRT lub lasu losowego, dobierając odpowiednio jego parametry. Będzie potrafił dokonać interpretacji modelu drzewa, ocenić jego jakość i poprawić ją poprzez zmianę struktury drzewa, a także wytypować najważniejsze dla tego modelu predyktory. Uczestnik szkolenia będzie także umiał wyznaczyć podstawowe miary jakości szacowania i klasyfikacji oraz potrafił zastosować zbudowany model do nowych danych.

W trakcie kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne:
  1. zadanie klasyfikacji,
  2. drzewa decyzyjne,
  3. drzewa klasyfikacyjno-regresyjne,
  4. zapobieganie przeuczeniu,
  5. surogaty,
  6. ważność zmiennych,
  7. reguły decyzyjne.
 2. Drzewa CRT w PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 3. Interpretacja wyników:
  1. schemat modelu,
  2. korzyść, odpowiedź, indeks,
  3. ocena jakości klasyfikacji,
  4. ocena jakości szacowania,
  5. ważność zmiennych,
  6. reguły,
  7. nowe zmienne,
  8. wykorzystanie modelu xml.
 4. Lasy losowe:
  1. konstrukcja,
  2. lasy losowe w PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics,
  3. interpretacja wyników.

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już 30. edycja tej imprezy, kolejna realizowana w formie zdalnej.

Zajęcia Zimowych Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w przez dwa dni, w czterech rozłącznych grupach, 24–25 stycznia, 27–28 stycznia, 31 stycznia–1 lutego, 3–4 lutego 2022 r., w godzinach od 9:00 do 16:15 z dwoma krótkimi przerwami i jedną dłuższą.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Obejmuje uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach (dostęp do platformy, opiekę trenera i asystenta), materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej).

W ramach zajęć Predictive Solutions zapewnia:

 1. Zdalny dostęp do platformy szkoleniowej ClickMeeting na czas trwania Warsztatów.
 2. Zdalny dostęp do maszyny wirtualnej zawierającej oprogramowanie wykorzystywane podczas Warsztatów.
 3. Doświadczonego trenera.
 4. Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.
 5. Imienne certyfikaty potwierdzające udział w Warsztatach.
 6. Dostęp do wsparcia HelpDesk na pół godziny przed rozpoczęciem kursu.

Użytkownik zgłaszając się do udziału w Warsztatach powinien dysponować:

 1. Dwoma monitorami (np. laptop + monitor zewnętrzny) w tym jednym o preferowanej rozdzielczości 1920×1080.
 2. Słuchawkami i mikrofonem (opcjonalnie kamerą).
 3. Łączem o szybkości 5 Mb (download), 1 Mb (upload).
 4. Zainstalowaną aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.warsztatyanalityczne.pl do 14 stycznia 2022 r. Liczba miejsc w każdym ze szkoleń jest ograniczona do 10. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:

 1. Przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów.
 2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie.
 3. Potwierdzenie spełnienia przez uczestnika minimalnych wymagań technicznych.
 4. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. 505 022 067
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Ramowy plan Warsztatów

1 dzień
 • 8.30–9.00 Uruchomienie kursu na platformie

  Ewentualna pomoc techniczna dla uczestników

 • 9.00–10.30 Zajęcia
 • 10.30–10.45 Przerwa
 • 10.45–12.15 Zajęcia
 • 12.15–12.30 Przerwa
 • 12.30–14.00 Zajęcia
 • 14.00–14.45 Przerwa
 • 14.45–16.15 Zajęcia
2 dzień
 • 8.30–9.00 Uruchomienie kursu na platformie

  Ewentualna pomoc techniczna dla uczestników

 • 9.00–10.30 Zajęcia
 • 10.30–10.45 Przerwa
 • 10.45–12.15 Zajęcia
 • 12.15–12.30 Przerwa
 • 12.30–14.00 Zajęcia
 • 14.00–14.45 Przerwa
 • 14.45–16.15 Zajęcia

Cennik Warsztatów

Status Cena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA 1000 PLN (1230,– PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 800 PLN (984,– PLN)
Pracownicy AGH, UMK i Uniwersytetu SWPS 650 PLN (799,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach (dostęp do platformy, opiekę trenera i asystenta w trakcie zajęć), materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej).

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych on-line przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach (dostęp do platformy, opiekę trenera i asystenta), materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej).
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
(1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
(2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
(3) potwierdzenie spełnienia przez uczestnika minimalnych wymagań technicznych,
(4) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych. Jest autorką i redaktorką popularnych podręczników „Statystyczny Drogowskaz”. Publikowała teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy. Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

Speaker

dr Rafał Waśko

Predictive Solutions

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Temat Jego rozprawy doktorskiej dotyczył postrzegania oraz wpływu mediów masowych na odbiorców. Specjalizuje się w zagadnieniach badań społecznych oraz analizie i wizualizacji danych ilościowych. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku starszego konsultanta ds. badań ilościowych oraz statystycznej analizy danych. Zajmuje się wsparciem i realizacją projektów badawczych na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla sektora edukacyjnego, w tym dla pracowników uczelni wyższych.

Speaker

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania weług ekonomii behawioralnej”.

Speaker

dr Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adiunkt w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a także dyrektor uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Statystycznych. Jej zainteresowania badawcze początkowo związane były z teorią procesów stochastycznych, aktualnie koncentrują się wokół zastosowań statystyki i data miningu w analizie danych medycznych. Jest członkiem kapituły programu ARIADNA. Od blisko 20 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, w tym kursy akredytowane przez Predictive Solutions i warsztaty analityczne. Poświęca się również pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki, autorka podręczników oraz opiekun laureatów konkursów i olimpiad statystycznych.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.michalska@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne w tej edycji skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracowników instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych zainteresowanych udziałem w Warsztatach zapraszamy na edycje stacjonarne.

Każde ze szkoleń trwa dwa dni. Zajęcia odbywają się w czterech oddzielnych grupach, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w edycji zdalnej, dany uczestnik może wziąć udział tylko w jednym ze szkoleń.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), opiekę dwóch trenerów, materiały kursowe i certyfikat uczestnictwa w Warsztatach (w formie elektronicznej). Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.


Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Minimalne wymagania techniczne dla uczestników szkolenia on-line obejmują:

 1. Dwa monitory (np. laptop + monitor zewnętrzny) w tym jeden o preferowanej rozdzielczości 1920×1080,
 2. Słuchawki i mikrofon (opcjonalnie kamera),
 3. Łącze o szybkości 5 Mb (download), 1 Mb (upload),
 4. Zainstalowana aplikacja Podłączanie pulpitu zdalnego.

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w  Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Kontakt z organizatorem