WARSZTATY ANALITYCZNE

5-6 września 2016, Kraków

Zarejestruj się

Rejestracja na Warsztaty Analityczne

TEMATY WARSZTATÓW:
 Temat 1: Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 Temat 2: Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em – kontynuacja tematu
* Pola obowiązkowe
Imię* Nazwisko*
Stanowisko Tytuł naukowy Pracownik / Doktorant
Pracownik naukowy Doktorant
Uczelnia* Wydział / Instytut*
Katedra / Zakład NIP Uczelni* Miejscowość* Kod pocztowy*
Ulica* Numer* E-mail* Telefon*
Status Pana/Pani Uczelni w programie ARIADNA? wykaz uczelni w programie >>
Cena netto za Warsztaty:

UWAGA! Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Oświadczam, że szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych.
Stosowne oświadczenie (do pobrania tutaj >>) podeślę wypełnione na e-mail: m.oczkowicz@predictivesolutions.pl.
Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia
Czy powyższe informacje są jednocześnie danymi do faktury VAT?

Akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych Predictive Solutions. Jednocześnie upoważniam firmę Predictive Solutions Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Płatności dokonam przelewem na konto firmy Predictive Solutions:
ING Bank Śląski nr 58 1050 1445 1000 0023 1773 7274,
w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.
Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną FAKTURĘ VAT na podany w zgłoszeniu adres. Jeżeli adres do wysyłki jest inny proszę o zaznaczenie i wpisanie poniżej odpowiedniego:

Adres do wysyłki

Przed nami kolejna, już dziewiętnasta edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejetności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną trzy tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń. Do zobaczenia w Krakowie!

ANKIETA

Temat 1: Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples

prelegent: dr hab. Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość statystyki i obsługi programu IBM SPSS Statistics

W trakcie zajęć zostanie zaprezentowany moduł IBM SPSS Complex Samples. Komponent ten umożliwia nie tylko zaplanowanie losowania, wylosowanie próby czy automatyczne utworzenie wag, ale także odtworzenie planu losowania. Jednak co jest istotne dla wszystkich, którzy stosują dobór losowy w swoich badaniach, moduł ten przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie różnych analiz statystycznych uwzględniających złożone sposoby doboru próby.

Zajęcia te kierujemy do osób, które chcą poznać techniki losowania oraz sposoby analizowania danych z uwzględnieniem informacji o zastosowanych w badaniach schematach doboru próby, aby dzięki temu poprawnie szacować błędy statystyczne dla interesujących statystyk.

Ponieważ obecnie często analizuje się dane bez uwzględnienia faktu, że próby są losowe, będziemy chcieli pokazać różnice w wynikach analiz przy zastosowaniu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględniania założeń losowania. To wprowadzenie w świat losowania z IBM SPSS Complex Samples ma głównie pokazać możliwości zastosowania wiedzy z metody reprezentacyjnej w praktyce, gdyż zajęcia będą dotyczyć następujących losowań: prostego, warstwowego, zespołowego, warstwowo-zespołowego, jedno- i wieloetapowego.

Ponadto pokażemy, jak policzyć za pomocą IBM SPSS Complex Samples różne miary (np. efekt planu losowania), aby ocenić efektywność zastosowania określonych schematów losowania w badaniach. Podczas zajęć, oprócz poznania różnych typów i technik doboru próby, zajmiemy się odtwarzaniem planów losowania, ale też wykonaniem różnych analiz statystycznych (m.in. budowaniem tabel częstości, liczeniem różnych statystyk opisowych, tworzeniem tabel krzyżowych czy budowaniem modeli regresyjnych), jednocześnie porównując wyniki tych analiz przy zastosowaniu modułu IBM SPSS Complex Samples i bez uwzględnienia informacji o losowaniu, czyli stosując standardowe opcje analityczne. Tym samym omówione będą raporty wynikowe z miarami, które są dodatkowo obliczane, gdy zastosujemy moduł IBM SPSS Complex Samples.

POBIERZ DANE

Temat 2: Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych

prelegent: dr Sylwia Bedyńska, Uniwersytet SWPS
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość statystyki i obsługi programu IBM SPSS Statistics
szczegółowy plan:
  Dzień 1 – Proste modele

 1. Regresja liniowa jednozmiennowa – wykres, szacowanie parametrów, znaczenie parametrów, reszty regresji, hierarchiczna analiza regresji
 2. Założenia analizy regresji – normalność rozkładów reszt i homoscedastyczność (testowanie homoscedastyczności)
 3. Regresja logistyczna – jednozmiennowa i wielozmiennowa – znaczenie parametrów, hierarchiczna regresja logistyczna, modele tobit, probit i logit
 4. Inne regresje nieliniowe (liniowe postacie krzywych, znaczenie parametrów)
  Dzień 2 – Poszukiwanie mediatorów i moderatorów w regresji liniowej i regresjach nieliniowych

 1. Logika poszukiwania moderatorów i mediatorów – wprowadzenie teoretyczne – znaczenie mediatorów i moderatorów dla konstruowania teorii naukowych
 2. Moderatory i mediatory w regresji liniowej (interakcja – makra Hayesa)
 3. Mediatory, gdy relacje krzywoliniowe (makra Hayesa)Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać testy pozwalające wykrywać zależności między zmiennymi o różnych poziomach pomiaru. To przybliżenie technik, które nie należą do klasyki omawianych testów, ale właściwie stosowane mogą pozwolić na głębokie zrozumienie natury analizowanych danych. Zajęcia będą integrowały zagadnienia obejmujące teoretyczne aspekty konstrukcji metod regresyjnych oraz praktyczne zastosowania w analizie danych. Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki jak:
 • regresje krzywoliniowe wraz z analizą mediacji,
 • regresja logistyczna wraz z efektami interakcyjnymi,
 • regresje logit i probit.

Na przykładzie metod regresyjnych będziemy prezentować korzyści poszczególnych technik poszukujących związków między zmiennymi, gdy zmienne te są zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Celem zajęć będzie również wskazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe posługiwanie się tego typu technikami bez ich wystarczającej znajomości. W praktyce badacze zwykle wykorzystują regresje prostoliniową dla zmiennych ilościowych i z braku wiedzy pomijają możliwość analizy relacji, gdy zmienne maja inny poziom pomiaru. Dodatkowo nasz kurs pozwoli uczestnikom na testowanie zmiennych pośredniczących, istotnych z punktu widzenia konstruowania modeli teoretycznych.

POBIERZ DANE

Temat 3: Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em – kontynuacja tematu

prelegent: Agnieszka Pleśniak, Szkoła Główna Handlowa
wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi programu IBM SPSS AMOS
szczegółowy plan:
 1. Wprowadzenie teoretyczne
 2. Budowa modelu – wybrane zagadnienia
  • Skala pomiaru a wybór macierzy korelacji
  • Sprawdzenie założeń dotyczących rozkładu
  • Uwzględnienie wag
  • Problem modeli ekwiwalentnych
 3. Jaką metodę estymacji wybrać i dlaczego?
  • O wybranych metodach estymacji
  • Jak poszczególne metody „radzą” sobie z niespełnionymi założeniami
  • Wybór metody estymacji
 4. Czy model jest dobrze dopasowany?
  • Estymacja i ocena modelu wraz z omówieniem najczęściej stosowanych miar dopasowania
  • Metoda estymacji a dopasowanie modelu
 1. Modyfikacje modelu
  • Rodzaje i funkcje ograniczeń
  • Nakładanie i usuwanie ograniczeń oraz ich testowanie
  • Indeksy modyfikacji
  • Modele zagnieżdżone
  • Porównywanie modeli zagnieżdżonych i manage models
 2. Zastosowanie metody Bootstrap w modelowaniu równań strukturalnych
  • Wprowadzenie do metody Bootstrap
  • Uzyskanie odpornych standardowych błędów szacunku
  • Porównanie modeli niezagnieżdżonych
 3. Inwariancja i manage group
  • Manage group i testowanie ograniczeń


W ramach zajęć zostaną poruszone zaawansowane kwestie dotyczące budowania modeli równań strukturalnych. Na początku zajęć uczestnicy będą budować różne modele i oceniać otrzymane rozwiązania. Konieczna będzie tutaj wiedza z zakresu podstaw SEM, w tym znajomość miar wykorzystywanych do porównań modeli i ich rozwiązań. Uczestnicy warsztatów m.in. za pomocą indeksów modyfikacji będą zmieniali modele. Modyfikacje modeli zostaną pokazane na przykładach umożliwiających porównania modeli (w tym zagnieżdżonych, m.in. bez korelacji błędów pomiaru oraz z korelacjami, jak i ograniczeniami nałożonymi na korelacje między konstruktami). W dalszej części zajęć, zostaną wprowadzone możliwości wykorzystania metod bootstrapowych do uzyskania odpornych standardowych błędów szacunku w modelach równań strukturalnych. Zajęcia są tak zaplanowane, aby pokazać możliwość porównania modeli w zależności od stosowanego podejścia estymacji wraz z ograniczeniami, jak i różnych metod szacowania błędów w analizie (w tym dla modeli niezagnieżdżonych).

POBIERZ DANE

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już XIX edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 5-6 września 2016 r., w pracowniach komputerowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Klubie Pracowniczym w pawilonie C2 na pierwszym piętrze.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację,która odbędzie się w Klubie Profesora AGH.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 1 września 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126
e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl.

Harmonogram Warsztatów

5 września poniedziałek
 • 9.00 - 10.30 Rejestracja uczestników

  Poranna kawa (punkt rejestracyjny: IV piętro, obok wejścia do Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, budynek C-1)

 • 10.30 - 12.00 Zajęcia warsztatowe
 • 12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 Zajęcia warsztatowe
 • 13.45 - 14.45 Obiad

  Obiad w Restauracji Lunch Café

 • 14.45 - 16.30 Zajęcia warsztatowe
 • 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 - 18.15 Zajęcia warsztatowe
 • 18.30 - 21.00 Kolacja

  Kolacja w Klubie Profesora (budynek główny AGH, A-0, niski parter)

6 września wtorek
 • 7.45 - 8.00 Poranna kawa
 • 8.00 - 10.00 Zajęcia warsztatowe
 • 10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
 • 10.15 - 12.15 Zajęcia warsztatowe
 • 12.15 - 13.15 Obiad

  Obiad w Restauracji Lunch Café

 • 13.15 - 15.00 Zajęcia warsztatowe
 • 15.00 Zakończenie

  Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Cennik Warsztatów

StatusCena netto (brutto)
Pracownicy uczelni, która nie bierze udziału w programie ARIADNA700 PLN (861,- PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która bierze udział w programie ARIADNA550 PLN (676,50 PLN)
Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetetu SWPS450 PLN (553,50 PLN)

Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację w dniu 5 września. Dodatkowo uczestnicy szkoleń będą mogli na preferencyjnych warunkach zakupić książki wydawnictwa Predictive Solutions. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

1. ORGANIZATOR I ZGŁASZAJĄCY
1.1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Racławickiej 58, 30–017 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
1.2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.

2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
2.1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
2.2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
2.3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH I ZAWARCIE UMOWY
Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe albo na podstawie przedpłaty, albo w trybie płatności po wykonaniu usługi, na warunkach opisanych poniżej.
3.1. Przedpłata
a) W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
b) Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest: (1) przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów, (2) terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie, (3) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po uiszczeniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
c) W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator wysyła potwierdzenie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.2. Płatność po wykonaniu usługi
a) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty po zrealizowaniu szkoleń. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na Warsztaty jest podpisanie umowy według wzorca Organizatora.
b) Umowa na organizację szkoleń powinna być zawarta przed planowanym dniem rozpoczęcia szkoleń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj >>).

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
4.1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
4.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
4.5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
4.6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
5.1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
5.2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie uczestnik poniósł w związku z planowanym udziałem w szkoleniu.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker

dr hab. Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński

Doktor hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie tylko na uczelniach, także dla różnych instytucji (w tym dla pracowników naukowych) prowadzi zajęcia z zaawansowanej analizy danych i doboru próby. Stypendystka Young Scientist Summer Program w IIASA (Austria, 1997) oraz grantu im. prof. Leslie Kish’a (University of Michigan, Ann Arbor, USA 2002). Koordynowała wiele projektów międzynarodowych. Współpracowała m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, OECD, Bankiem Światowym, Komisją Europejską oraz z różnymi instytucjami regionalnymi. Autorka publikacji z gerontologii, polityki społecznej, statystyki. Współautorka „Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza” (PWN, 2013). Przewodnicząca Kapituły programu ARIADNA. Organizuje od ponad 13 lat warsztaty analizy danych dla studentów UJ, SGH i innych uczelni.

Speaker

dr Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji, dla pracowników naukowych podczas Warsztatów Analitycznych. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego ARIADNA, zrzeszającego polskie uczelnie wykorzystujące IBM SPSS Statistics. Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”, przybliżających problematykę podstawowych statystyk opisowych, jak również złożone analizy obejmujące modele wariancji, regresji i równań strukturalnych. Publikuje teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”). Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

Speaker

Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa

Asystentka w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Zainteresowania naukowe: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001-2004). Uczestniczyła w projektach badawczych oraz jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania według ekonomii behawioralnej”.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj >>). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są tylko i wyłącznie do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracownikom instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych proponujemy podobną, aczkolwiek odrębną inicjatywę Warsztatów Statystycznych.

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie Ariadna. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu Ariadna proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie http://taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH http://www.hotel-polonez.pl

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w Warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Adres wydarzenia

Adres
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres
Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków

 

Telefon
Monika Michalska
tel. (12) 636 96 80 wew. 126